Stopień łagodny nie wymaga hospitalizacji

Stopień łagodny to te przypadki, które nie wymagają hospitalizacji i mogą być leczone doustnie. Odnosi się to zwykle do młodych, poza tym zdrowych osób, u których stwierdza się tylko zmiany obejmujące jeden płat lub segment bez wysięku opłucnowego.

– COPD

– niewydolność krążenia

– niewydolność wątroby

– niewydolność nerek

– cukrzyca

– nadużywanie alkoholu i leków

– niedobory odpornościowe Brak efektu trzydniowej antybiotykoterapii Splątanie lub inne zaburzenia świadomości Prawdopodobny mechanizm aspiracyjny Tachypnoe ponad 3-0/min Niestabilność hemodynamiczna Wstrząs septyczny

Zakażenie metastatyczne Zajęcie kilku płatów Znaczący wysięk opłucnowy Tendencja do powstawania jam

Ciężka niewydolność oddechowa

– potrzeba mechanicznej wentylacji

– PO,/FiO, < 25-0 (< 2-0-0 w przypadku COPD)

– objawy zmęczenia przepony Ciężka niestabilność hemodynamiczna:

– wstrząs (skurczowe RR < 9-0mmHg lub rozkurczowe RR < 6-0 mmHg)

– potrzeba podawania wazoaktywnych leków przez ponad 4 godziny

– diureza < 2-0 ml/godz. (przy braku hipowolemii)

Ostra niewydolność nerek wymagająca hemodializy

Ostre rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Śpiączka

Stopień umiarkowany dotyczy przypadków ze wskazaniami do hospitalizacji i leczenia drogą pozajelitową – są to na ogół osoby starsze (powyżej 65 roku życia) lub z towarzyszącymi poważnymi chorobami, albo nie reagujące na wdrożoną antybio- tykoterapię. Ocenia się, że leczenia szpitalnego wymaga 18-36 % chorych (11,17), przy czym odsetek ten jest wyższy u osób starszych (16).

Stopień ciężki obejmuje te stany, które wymagają leczenia w warunkach oddziału intensywnej terapii ze względu na zagrożenie zgonem. Bardzo ważna jest staranna kwalifikacja do tych dwóch ostatnich kategorii. Szczegółowe kryteria pomocne w kwalifikacji poszczególnych przypadków zawarto w tabeli 2 i 3 (wg 5).

We wstępnej ocenie stopnia ciężkości pozaszpitalnych zapaleń płuc należy brać pod uwagę również szereg czynników prognostycznie niekorzystnych. Przedstawiono je w tabeli 4 (wg 6).

Author:

Related Post

top