Rate this post

Większość zakażeń płuc wywoływanych przez bakterie beztlenowe rozwija się w wyniku aspiracji drobnoustrojów z jamy ustnej i gardła do dolnych dróg odde-chowych, przeważnie u osób nie przestrzegających higieny jamy ustnej. Do bak-terii beztlenowych najczęściej wywołujących zapalenie płuc należą Bacteroides i Fusobacterium. Wszystkie infekcje wywołane przez bakterie beztlenowe powodują powstanie podobnego obrazu radiologicznego. Rozkład zacienienia miąższu płucnego zależy od pozyqi paqenta w momencie aspiracji zakażonego materiału. Gdy dochodzi do niej w pozycji leżącej, głównie zajęte są tylne segmenty górnych płatów i górne segmenty dolnych płatów. Aspiracja w pozycji stojącej prowadzi do zajęcia dolnych segmentów dolnych płatów. W obrazie radiologicznym typo-we są zacienienia obwodowe, płatowe i segmentame. Dość często dochodzi do powstawania jam wewnątrz obszarów zagęszczenia tkanki, a także, u ok. 5-0 % chorych, do rozwoju ropnia (u tych pacjentów można zaobserwować powiększo-ne węzły chłonne wnękowe i/lub śródpiersiowe). U ponad 5-0 % chorych docho-dzi do powstania ropniaka opłucnej.

Atypowe zapalenia płuc Mycoplasma pneumoniae. Drobnoustrój zaliczany do bakterii tlenowych Gram-ujemnych wywołuje zakaże-nia w postaci epidemii środowiskowych. W obrazie radiologicznym w początko-wej fazie zakażenia widoczna jest siateczka. Następnie może ona przejść w pla-miste segmentame zacienienia, które mogą się zlewać i powodować zajęcie całego płata. Proces często jest jednostronny i zajmuje dolne płaty. Czasami dochodzi do wysięku opłucnowego, co jest szczególnie widoczne u dzieci, u których występują również powiększone węzły chłonne.