5/5 - (1 vote)

Większość brodawczaków rozwiaja się egzofitycznie, ale niektóre z nich, i to bez względu na lokalizację, mogą przyjmować postać endofityczną. Nabłonek płaski zbudowany z komórek uszkodzonych przez HPV nie musi proliferować (6, 22). Może się zdarzyć, że nie ujawni on skłonności ani do rozrostu egzofitycz- nego, ani endofitycznego, a zmiany będą dotyczyć jedynie zaburzenia warstwo- wości nabłonka i morfologii komórek. Ten rodzaj patologii obserwowowny w drogach płciowych jest nazywany kłykcinami płaskimi (13,15,22). Zarówno bro- dawkowaty, jak i endofityczny rozrost nabłonka płaskiego, indukowany obecno-ścią wirusa, może stanowić problem diagnostyczny i to nie tylko w materiale diagnozowanym cytologicznie, ale nawet w przypadku badania drobnych wy-cinków pobranych w czasie wziernikowania dróg oddechowych (6).

Klasyczną postacią komórek nabłonka płaskiego zmienionych przez HPV jest koilocyt. Jest to dojrzała komórka warstwy pośredniej nabłonka wielowar-stwowego płaskiego, wykazująca następujące cechy morfologiczne:

– nieregularne, lecz ostro odgraniczone przejaśnienie cytoplazmy w strefie okołojądrowej,

– większa gęstość i różny stopień barwliwości obwodowej części cytoplazmy,

– mniej glikogenu w przejaśnieniu okołojądrowym niż w normalnej ko-mórce warstwy pośredniej, co daje się ujawnić barwieniem PAS,

– niekiedy obecne położone centralnie lub mimośrodkowo tylko jedno ją-dro komórkowe, ale częściej jest lub więcej,

-jądra komórkowe nadbarwliwe, o nieregularnych obrysach, niekiedy pyk- notyczne,

– nie obserwuje się jąderek,

– brak inkluzji wewnątrzjądrowych (6,13,15,22).

Koilocyty

Koilocytów zwykle nie obserwuje się w aspiratach cienkoigłowych, nato-miast w plwocinie i w rozmazach ze szczoteczkowania drzewa oskrzelowego występują najczęściej w grupach. Niekiedy towarzyszą im komórki nabłonka pła-skiego o powiększonych jądrach, jednak bez cytologiczych cech złośliwości.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że obecność koilocytów czy komórek o powiększonych jądrach nie może być podstawą rozpoznania raka w materiale z drzewa oskrzelowego, natomiast ich obecność w aspiracie cienkoigłowym z płasko- nabłonkowego raka płuca nie powinna dziwić, jako że udowodniono już obecność cząstek HPV w znacznym odsetku raków płaskonabłonkowych płuc (6).

Źródło: https://www.fitness-station.pl/jak-zaczac-odchudzanie-przydatne-gadzety-i-urzadzenia