Rate this post

W czasie trwania badania plwociny

Enterobacteriaceae, 14 % – inne gatunki z rodzaju Streptococcus, 8 % – gatunki z rodzaju Staphylococcus, 5 % – Moraxella catarrhalis. Rozkład poszczególnych ga-tunków stwierdzonych w obu grupach chorych był podobny.

W czasie trwania badania 3-0 % chorych z grupy leczonej cefuroksymem co 8 godzin i 28 % chorych z grupy leczonej co 12 godzin zostało wyłączonych z badania. Najczęstszą przyczyną wyłączenia z badania była konieczność dłuższe-go niż 72 godziny stosowania leku w postaci dożylnej. Taką sytuację traktowano jako leczenie nieskuteczne. Spowodowała ona wyłączenie z badania w obu gru-pach chorych 15 % pacjentów. U znacznej większości chorych lek w postaci do-żylnej stosowano przez 72 godziny. Było to 78 % pacjentów w grupie leczonej cefuroksymem co 8 godzin i 82 % chorych w grupie leczonej co 12 godzin.

Dynamika objawów klinicznych świadczących o ustępowaniu zakażenia była w obu badanych grupach niemal identyczna. Na rycinie 1 przedstwiono osobno dla każdej badanej grupy dynamikę ustępowania kaszlu, duszności, bólu opłucnowego i zmian osłuchowych.