Rate this post

Zakażenie Cryptococcus neoformans występuje wówczas, gdy liczba CD4 maleje poniżej 2-0-0 w 1 mm3 (12). Postać płucna zakażenia wywołanego przez Cryptococcus neoformans może przebiegać bezobjawowo lub występują takie objawy, jak kaszel, nieznacznie podwyższona temperatura ciała, ból spowodowany zajęciem opłucnej. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się na-cieki i/lub guzy (ziaminiaki). Drobnoustrój może przenosić się do OUN i wów-czas zakażenie objawia się zapaleniem opon mózgowych lub przebiega pod maską guza mózgu. Opisywano przypadki jednoczesnego wystąpienia zapalenia płuc i zajęcia OUN, co stanowi duże zagrożenie życia.

Uogólnione zakażenie Histoplasmą capsulntum może być bardzo niebezpiecz-nym powikłaniem u chorego na AIDS, ale rzadko wynika to z zapalenia tkanki płucnej (2, 12). Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej nie wykazuje zmian lub stwierdza się jedynie nacieki śródmiąższowe. Chory umiera w przebiegu zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego, anemii, ARDS lub wstrząsu (2). Interesujące, że zakażenie to występuje poza miejscami endemicznego występowania choroby, co może sugerować reaktywowanie utajonych ognisk endogennych.