Rate this post

Projektowanie magazynów

Naszą podstawową kompetencją jest projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych oraz wskazanie Klientom rozwiązań technologiczno-organizacyjnych najbardziej efektywnych pod względem kosztowym. Podstawowym celem i efektem prac jest:

obniżenie kosztów magazynowania,
optymalne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, dobór infrastruktury technicznej jak również parametryzacja zasobów osobowych,
zapewnienie zakładanego poziomu obsługi Klienta,
śledzenie przebiegu procesu magazynowania.

Projektowanie magazynów, dotyczy magazynów dowolnego przeznaczenia:

przemysłowych
dystrybucyjnych,
przeładunkowych,
bez względu na branżę oraz formę własności.

W trakcie realizacji prac wykorzystujemy:

⦁ własną metodykę,

⦁ eksperckie aplikacje informatyczne,

⦁ aplikacje Access czy Excel,

⦁ SketchUp lub AutoCAD ,

⦁ wiedzę i bogate doświadczenie Guru Logistyki Marka Gubały.

Zakres prac koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu składa się z:

⦁ ustalenia grup asortymentowych,

⦁ ustalenia procesu technologicznego magazynowania w zakresie przyjęć, składowania, kompletacji i wydań z magazynu:

⦁ technologia procesu magazynowania

⦁ identyfikacja węzłów przepływu materiałów i dokumentów

⦁ identyfikacja stref funkcjonalnych magazynu.

⦁ ustalenie wymaganych pojemności stref magazynu na podstawie zakładanych wielkości zapasów w składowaniu, jak również potoków materiałowych w fazach przyjęcia i wydania.

⦁ zagospodarowanie technologiczno-organizacyjne przestrzeni magazynu według przyjętej technologii magazynowania.

⦁ opracowanie wytycznych wykorzystania automatycznej identyfikacji w magazynie.

⦁ zwymiarowanie procesu magazynowania i określenie ilości niezbędnego wyposażenia oraz wielkości wymaganego zatrudnienia.

⦁ opracowanie specyfikacji technologicznego wyposażenia magazynu a w nim wykaz zastosowanych urządzeń i ich parametrów technicznych oraz oszacowanie wielkości nakładów inwestycyjnych na wyposażenie technologiczne.

Można założyć, że w wyniku realizacji koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu zostaną ograniczone nakłady inwestycyjne od 3% do 7 %, jak również obniżyć koszty magazynowania od 5% do 10%.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest to produkt konsultingowy służący do oceny stanu logistyki w przedsiębiorstwie w następujących obszarach funkcjonalnych:

magazynowania,
transport,
zarządzania zapasami,
poziomu realizacji zamówień,
dystrybucji

Celem audytu logistycznego przeprowadzanego w wybranych obszarach logistyki jest:

zdiagnozowanie istniejącego stanu,
określenie poziomu wskaźników oceny stanu logistyki,
wskazanie kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych) pozwalających na obniżenie kosztów,
oszacowanie nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa realizowany jest zarówno dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych jak i produkcyjnych. Dotyczy zarówno firm posiadających jak i nie dysponujących własnymi magazynami i transportem. Prace mogą być realizowane we wszystkich lub w wybranych obszarach logistyki. Wyniki audytu są podstawą realizacji projektów dla rekomendowanych kierunków usprawnień. Taka kolejność działań pozwala wskazać obszary kluczowe z punktu widzenia logistyki przedsiębiorstwa, oszacować koszty i efekty wdrożenia usprawnień a w następnej fazie przygotować projekty wdrożeniowe i przejść do fazy ich realizacji.
newsletter
ADRES
ul. Dąbrowskiego
66 -440 Gorzów Wielkopolski