Zdrowa dieta

Praktyczne stoły do małej kuchni

Małe kuchnie zazwyczaj rzadko są kwestią wyboru inwestora, a częściej koniecznością – szczególnie w mieszkaniach w bloku. Można je jednak zaaranżować tak, aby były nie tylko ładne, ale także funkcjonalne – nawet organizując w nich przestrzeń do spożywania posiłków z rodziną. Okrągły stół – dobry wybór do małej kuchni Małe kuchnie zwykle są skazane na […]

Zapalenia płuc wywoływane przez wirusy Hanta

Kilkanaście przypadków ostrej choroby prowadzącej do niewydolności oddecho-wej i wstrząsu, obciążonej wysoką śmiertelnością, opisano w maju 1993 roku w południowo-zachodnich stanach USA. Osoby, u których wystąpiły objawy choro-bowe, pochodziły z rejonów rolniczych, ale nie wykazywały żadnych powiązań epidemiologicznych. Metodami immunoenzymatycznymi wykryto u nich obec-ność przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko wirusowi Hanta, co potwierdzono […]

Zapalenia płuc wywoływane przez beztlenowce

Większość zakażeń płuc wywoływanych przez bakterie beztlenowe rozwija się w wyniku aspiracji drobnoustrojów z jamy ustnej i gardła do dolnych dróg odde-chowych, przeważnie u osób nie przestrzegających higieny jamy ustnej. Do bak-terii beztlenowych najczęściej wywołujących zapalenie płuc należą Bacteroides i Fusobacterium. Wszystkie infekcje wywołane przez bakterie beztlenowe powodują powstanie podobnego obrazu radiologicznego. Rozkład zacienienia miąższu […]

Zapalenia płuc wywołane przez paciorkowce

Zapalenia płuc wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące, dawniej zwykle grupy A, a obecnie B, stanowią grupę o bardzo ciężkim przebiegu (9,23). Pierwotne zakażenia dotyczą w większości osób, które przebyły zapalenie wirusowe, szczególnie grypowe. W następstwie działania wirusów i bakterii dochodzi do poważnego uszkodzenia błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. Niezależnie od ogniskowego obnażenia powierzchni, w następstwie martwicy […]

Zapalenia płuc wywołane przez bakterie Gram-ujemne

Zapalenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne mają wiele wspólnych cech epidemiologicznych i klinicznych. W większości występują one u osób naduży-wających alkoholu, chorych na cukrzycę, chorobę zaporową płuc oraz podda-nych różnym typom terapii immunosupresyjnej (17,36). U chorych tych istniejące zakażenie górnych dróg oddechowych prowadzi do aspiracji drobnoustrojów naj-częściej w czasie snu. Proces dotyczy zwłaszcza płuca prawego, co […]

Zapalenia płuc w obrazie radiologicznym

Radiologia klasyczna wciąż odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i monitoro-waniu przebiegu schorzeń zapalnych płuc, mimo coraz szerszego stosowania in-nych, nowoczesnych technik. Przy podejrzeniu obecności zmian zapalnych ukła-du oddechowego metodą z wyboru pozostaje nadal zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej. Badanie to można poszerzyć o wykonanie zdjęć bocznych, skośnych czy też tomogramów klasycznych. Na podstawie uzyskanego obrazu oraz […]

Zapalenia płuc po zabiegach operacyjnych

Zapalenie płuc stanowi najczęstsze powikłanie występujące po zabiegach chirur-gicznych, wpływając na śmiertelność okołooperacyjną (1). W zasadzie chorobę rozpoznaje się u 5-19 % chorych operowanych, a zwiększa ona śmiertelność o 4-0- 5-0 % (2). Występowanie tego powikłania jest związane z ingerenqą w czasie znie-czulania i zabiegu operacyjnego w mechanizmy fizjologiczne układu oddecho-wego. Wykonywanie intubacji, prowadzenie sztucznego […]

Zaleta metody centralnej

Dodatkowym problemem jest krótkotrwale utrzymywanie się wejść żylnych na skutek drażniącego działania roztworu na śródbłonek małych naczyń. Zmusza to niekiedy do codziennych zmian miejsca wkłucia, co doprowadza do szybkiego -wyczerpywania się wejść żylnych. Wszystkie wymienione wady metody obwodowej nie równoważą jednak zasadniczej wady metody centralnej – niebezpieczeństwa posocznicy, której punktem wyjścia może być cewnik wprowadzony […]

Zakażenia wirusowe

Wyniki badań świadczące o ostrym procesie zapalnym są w atypowych zapaleniach płuc słabiej wyrażone OB jest miernie podwyższone, leukocytoza w granicach normy lub niewiele zwiększona, czasem z limfocytozą. Zakażenia wirusowe nie wymagają leczenia antybiotykami, drobnoustroje atypowe odpowiadają na leczenie makrolidami. Wykazano jednak, że oporność na makrolidy narasta (ryc. 2), warto więc dokładnie przeanalizować rozpoznanie przed […]

Zakażenia bakteryjne (oportunistyczne)

Gruźlica.Współistnienie zakażenia HIV i prątkiem gruźlicy może zagrażać życiu i stanowi bardzo złożony problem diagnostyczno-terapeutyczny. W roku 1994 oceniono, że 5,6 min ludzi na świecie jest jednocześnie zakażonych HIV i prąt-kiem gruźlicy, z czego 3,8 min mieszka w Afryce, a 1,1 min w Azji Południowej (26). Gruźlica jest najczęstszym zakażeniem oportunistycznym w krajach rozwi-jających się, […]

Zakażenia bakteryjne (nieoportunistyczne)

Występują często, w każdym stadium zakażenia HIV. Mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie, np. Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus aureus, lub Gram-ujemne, takie jak Haemophilus influenzae czy Pseudomonas aeruginosa. Bardzo charakterystyczne dla HIV są zakażenia patogenami nie występującymi typowo w innych schorzeniach przebiegających z zaburzeniami odporności, takimi jak Rhodococcus equi, Nocardia asteroides, Pasteurella multocida i Corynebacterium […]

Zakażenia bakteryjne

Rozpoznanie stawia się na podstawie wykazania cyst lub trofozoitów w tkance płucnej lub w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) (2-0). Lekiem z wyboru jest kotrimoksazol (połączenie trimetoprimu z sulfame- toksazolem). Podaje się go w dawce 15-2-0 mg trimetoprimu i 75-1-0-0 mg sulfame- toksazolu /kg m.c./dobę w 4 dawkach podzielonych, przez 14-21 dni, doustnie lub dożylnie. […]

Zaburzenia termoregulacji

U dzieci starszych, dobrze rozwiniętych, nieznacznego stopnia obniżenie temperatury ciała nie stwarza większych zagrożeń. Obserwuje się tu częściej zaburzenia w postaci nadmiernego wzrostu temperatury ciała w przebiegu przedoperacyjnych infekcji lub nawet nieraz jako wynik odwodnienia. W sytuacjach tych należy dążyć bezwzględnie do obniżenia nadmiernie podwyższonej temperatury w okresie przedoperacyjnym. Nie powinno się w zasadzie rozpoczynać […]

WYZDROWIEĆ

Przechodzimy do zasadniczego ćwiczenia tego programu. Po raz pierwszy zastosował je Carl Simonton w 1971 roku. Pacjent ćwiczył trzy razy dziennie po 15 minut i chociaż był tzw. „beznadziejnym przypadkiem”, stał się zdrowym i zadowolonym z życia człowiekiem (patrz rozdz.: Pierwszy pacjent, s. 28). Ćwiczenie to przedstawiamy w takiej formie, jak w programie dla osób […]

Wywieranie presji na chorego

Dobrze jest, gdy otoczenie nie wywiera presji na chorego, by tłumił swe uczucia. Znacznie lepiej dla niego jest, by mógł je w pełni uzewnętrzniać, okazywać wszystko, co czuje. Wymaga to co prawda zrozumienia, cierpliwości i tolerancji ze strony bliskich, ale jest jedną z najlepszych metod niesienia pomocy pacjentowi. Wówczas nie musi on „odcinać się” od […]

Wyręczanie pacjenta

Nie należy też pacjenta we wszystkim wyręczać. Dajmy mu szansę dbania o siebie. Otoczenie powinno zauważać i doceniać wysiłki chorego, by się samemu obsłużyć, w przeciwnym wypadku szybko zniedołężnieje i będzie wymagał jeszcze większej opieki. Jeżeli chory wygląda lepiej, należy to głośno powiedzieć, nie powinno się to jednak stać rutynowym i nie zawsze szczerym stwierdzeniem. […]

WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW LECZONYCH PROMIENIAMI JONIZUJĄCYMI

Większość tego, co napisałem wyżej, odnosi się również do osób podlegających leczeniu promieniami jonizującymi. Jednak pewne elementy wymagają szerszego omówienia. Przede wszystkim powinieneś zapytać lekarza prowadzącego, który zna Twój stan najlepiej, co należy robić, a czego unikać. Poniższe uwagi mają charakter ogólny. Promienie wnikają w ciało bezboleśnie, ale po 1 – 3 godzinach po naświetlaniach […]

WSKAZANIA DO PEŁNEGO ODŻYWIANIA POZAJELITOWEGO

Wskazaniem do prowadzenia pełnego odżywiania pozajelitowego jest stan zagrożenia chorobą głodową. Dudrick, pionier odżywiania dożylnego, określił w jednym zdaniu, kto powinien być poddany hiperalimentacji: „Chorzy, którzy nie mogą jeść, nie powinni jeść lub nie mogą jeść w dostatecznej ilości”. Pełne odżywianie pozajelitowe może być nie tylko bezcenną pomocą w prowadzeniu chorych z bezpośrednim zagrożeniem życia, […]

WITAMINY

Witaminy są niezbędnym składnikiem pożywienia biorącym istotny udział w przemianach metabolicznych ustroju. Uczestniczą one w rozkładzie i przekształcaniu białek i aminokwasów. Niezbędne są również w procesach uzyskiwania energii z węglowodanów i tłuszczów. Zapotrzebowanie witaminowe jest zmienne w zależności od indywidualnych właściwości organizmu, rodzaju diety i stosowanych leków. Uraz i niedożywienie znacznie zwiększają zapotrzebowanie na niektóre […]

Większość brodawczaków

Większość brodawczaków rozwiaja się egzofitycznie, ale niektóre z nich, i to bez względu na lokalizację, mogą przyjmować postać endofityczną. Nabłonek płaski zbudowany z komórek uszkodzonych przez HPV nie musi proliferować (6, 22). Może się zdarzyć, że nie ujawni on skłonności ani do rozrostu egzofitycz- nego, ani endofitycznego, a zmiany będą dotyczyć jedynie zaburzenia warstwo- wości […]

Wiadomość o nawrocie choroby

Wiadomość o nawrocie choroby jest dla chorego dużym obciążeniem psychicznym, często szokiem. Radzi się więc pacjentom, aby po otrzymaniu takiej wiadomości pamiętali o dwóch rzeczach: po pierwsze – powinni prosić wszystkie osoby, które się nimi opiekują, o cierpliwość i wyrozumiałość dla ich zmiennych nastrojów. Pozwala to na uniknięcie konfliktów i opanowanie rodzącego się zwątpienia. Po […]

Wewnętrzne źródła ciepła (metabolizm, stany patologiczne)

Niemal wszystkie procesy chorobowe, np. stany zapalne czy nowotwory, powodują zmianę strumienia ciepła wytwarzanego przez daną tkankę, co wpły-wa na temperaturę zarówno jej samej, jak i tkanek otaczających, zwłaszcza po-wierzchni skóry. Metody termograficzne umożliwiają określenie tych zmian co do wartości i rozkładu przestrzennego, co stanowi podstawę zastosowań termo- grafii w diagnostyce medycznej. Na ogół jako […]

WEWNĘTRZNA MĄDROŚĆ

Serce powinno mówić nam, co mamy robić, a głowa podpowiadać najlepszą drogę. ALEXANDER LOWEN. Od dawna już filozofowie byli przekonani, że drzemią w nas olbrzymie rezerwy energii. Także wielu psychologów uważało, że istnieje w naszej duszy „wewnętrzne centrum” nadające kierunek działaniom jednostki i sterujące naszym życiem. Może ono pomagać uwolnić nie wykorzystane dotychczas możliwości do […]

WĘGLOWODANY

Węglowodany w diecie doustnej pochodzą głównie ze skrobi oraz disacharydów. W przewodzie pokarmowym skrobia i sacharydy złożone ulegają hydrolizie pod wpływem działania amylazy i disacharydazy, a następnie wchłaniane są w jelicie cienkim. Prawie połowa spożytych węglowodanów przekształca się w glukozę, a pozostała część we fruktozę i galaktozę. Większość glukozy przechodzi do krwi i jest pobierana […]

W wyrównywaniu płynów

W wyrównywaniu płynów dx1l7 NWD, – dzień życia razy pełne noworodkowe zapotrzebowanie standardowe w 7 dniu życia (NWD, przy 3000 ml/m2 na 0,21 m2 powierzchni ciała lub przy 180 ml/kg m.c. na 3,5 kg wynosi 630 ml, tj. w pierwszym dniu życia 90 ml/d). W wyrównywaniu płynów należy uwzględniać również stałą wymianę jonów, wśród których […]

W rozważaniach na temat podaży płynów

W rozważaniach na temat podaży płynów, przy uwzględnieniu prawidłowych strat, przyjmuje się, że organizm w stanie fizjologicznym dobrze toleruje przyjmowane płyny w granicach 900-2700 ml/m2/d. Jako wartość średnią ilości przyjmowanych płynów podaje się przeważnie 2000 ml/m2/d. Wobec większej proporcjonalnie powierzchni ciała na jednostkę masy ciała u dzieci, przy przeliczaniu zapotrzebowania wodnego, przyjmuje się dla niemowląt […]

W przepuklinach potyliczno-szyjnych

Zmiany umiejscowione w tej okolicy są widoczne od urodzenia. Zwykle są to guzy duże, niekiedy większe od głowy dziecka. Są pokryte skórą zdrową lub ścieńczałą z cechami naczyniaka krwionośnego. Podstawa guza jest dobrze ograniczona, a średnica szypuły nie przekracza 2-3 cm. Konsystencja guza zależy od jego zawartości. W przypadkach przepuklin oponowych w świetle worka przepuklinowego, […]

W leczeniu stosuje się trimetoprim

W leczeniu stosuje się trimetoprim W leczeniu stosuje się trimetoprim i sulfametoksazol, a w profilaktyce pen- tamidynę (7). Mimo szeroko stosowanej profilaktyki, zakażenie Pneumocystis carinii pozostaje najczęstszym zakażeniem oportunistycznym u chorych na AIDS (5). Zmniejsze-nie liczby limfocytów CD4 poniżej 2-0-0/|ul powoduje, że ryzyko zachorowania wynosi 8 % w pierwszych 6 miesiącach i wzrasta do 18,4 […]

W grupie CAP

W grupie CAP W grupie CAP mieszczą się atypowe zapalenia płuc, ale są one przedmiotem osobnego omówienia i nie będą tutaj uwzględniane. Z kolei zapalenia płuc u osób z obniżoną odpornością to grupa tzw. zakażeń oportunistycznych i one również będą tutaj pominięte. Przedstawiony podział ma wiele praktycznych zalet. Przede wszystkim daje się zastosować niemal wobec […]

W czasie trwania badania plwociny

W czasie trwania badania plwociny Enterobacteriaceae, 14 % – inne gatunki z rodzaju Streptococcus, 8 % – gatunki z rodzaju Staphylococcus, 5 % – Moraxella catarrhalis. Rozkład poszczególnych ga-tunków stwierdzonych w obu grupach chorych był podobny. W czasie trwania badania 3-0 % chorych z grupy leczonej cefuroksymem co 8 godzin i 28 % chorych z […]

W chorobach infekcyjnych można…

W chorobach infekcyjnych można sobie wyobrazić drob-noustroje w chorej części ciała. Ich obecność powoduje szybką reakcję naszego układu immunologicznego – powstanie przeciwciał i pobudzenie komórek żernych. Stosowane leczenie – antybiotyki czy sulfonamidy skutecznie niszczą bakterie, oszczędzając komórki organizmu. Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (chor oba wieńcowa) polega na upośledzeniu przepływu krwi przez zwężone tętnice serca, co […]

UWOLNIJ SIĘ OD NEGATYWNYCH UCZUĆ!

W zapobieganiu chorobom coraz większą rolę odgrywają metody ułatwiające odblokowanie negatywnych uczuć, uraz i poczucia krzywdy. Często pacjenci chorzy na raka cierpią z powodu emocji zakorzenionych w przeszłości, z powodu przykrych doświadczeń lub nie rozwiązanych konfliktów (zobacz rozdz.: Usposobienie, równowaga, harmonia, s. 44). A zatem szczególnie ważna jest pomoc w ich rozwiązywaniu. Uczucia te powodują […]

UWALNIANIE SIĘ OD BÓLU

Przedstawione poniżej ćwiczenia wizualizacji ułatwiają radzenie sobie z przewlekłym bólem. Opracowane zostały przez Norman Shealy z Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Bólu w La Cross (Wisconsin) i Davida Breslera z Kliniki Badania Bólu UCLA School of Medicine (University of California, Los Angeles). Być może, jeżeli teraz jesteś opanowany przez ból, mogą się one wydać trywialne Twojej […]

Utrata energii w wydalinach

Utrata energii w wydalinach Jest to część zapotrzebowania energetycznego wynikająca z utraty nie wchłoniętych składników pokarmowych. Wynosi ona niezależnie od wieku ok. 42 kJ/kg/d (10 kcal/kg/d). Z przedstawionego zestawienia mogłoby teoretycznie wynikać, że u dziecka żywionego pozajelitowo całkowite zapotrzebowanie energetyczne nie powinno być dużo wyższe niż suma przemiany podstawowej i zapotrzebowania energii na wzrost (chory […]

USPOSOBIENIE, RÓWNOWAGA, HARMONIA

Już prawie dwa tysiące lat temu wielki lekarz starożytności Galen, który wprowadził określenie „rak” (cancer) na nowotwory złośliwe, stwierdził, że kobiety „melancholijne” znacznie częściej zapadają na raka niż kobiety pogodne. W 1977 roku ukazała się książka Lawrence’a LeShana pt. You Can Fight for Your Life: Emotional Factors in the Causation of Cancer („Możesz walczyć o […]

Uogólnione zakażenie Histoplasmą

Zakażenie Cryptococcus neoformans występuje wówczas, gdy liczba CD4 maleje poniżej 2-0-0 w 1 mm3 (12). Postać płucna zakażenia wywołanego przez Cryptococcus neoformans może przebiegać bezobjawowo lub występują takie objawy, jak kaszel, nieznacznie podwyższona temperatura ciała, ból spowodowany zajęciem opłucnej. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się na-cieki i/lub guzy (ziaminiaki). Drobnoustrój może przenosić się do […]

Unikanie pustych kalorii

Unikaj tzw. pustych kalorii – cukru i białej mąki – pozbawionych poza energią (kaloriami) wszelkich wartości odżywczych. Tobie potrzebne są witaminy oraz makro- i mikroelementy. Alkohol to też „puste kalorie”. Jedz ciemne pieczywo (np. z mąki razowej), jedz kasze (np. gryczaną i jaglaną) i płatki owsiane. Są to znakomite źródła energii, witamin, soli mineralnych, aminokwasów. […]

UMIERANIE

Znaleźć się twarzą w twarz ze śmiercią jest prawdopodobnie najcięższym doświadczeniem człowieka. Być może właśnie to powoduje niechęć, by o śmierci mówić. Śmierć jest w naszej kulturze jednym z tabu i chociaż o niej nie mówimy – spychamy ją na krańce świadomości – to jednak wcale nie jesteśmy spokojniejsi. A strach przed nią wciąż nas […]

U noworodków i niemowląt z zespołem niewydolności oddechowej

U noworodków i niemowląt z zespołem niewydolności oddechowej metoda ta znajduje zastosowanie jako środek poprawy ogólnego stanu odżywienia dziecka, polepszając jego stan ogólny, żywotność oraz zwiększając odpowiedź immunologiczną ustroju na bodźce antygenowe. Pozwala również złagodzić następstwa działań ubocznych radio- i chemioterapii na błonę śluzową przewodu pokarmowego. U noworodków i niemowląt z zespołem niewydolności oddechowej powszechnym […]

U chorych mających trudności w odkrztuszeniu

U chorych mających trudności w odkrztuszeniu materiału należy wykonać indukcję plwociny (najczęściej wdychaniem aerozolu hipertonicznego – 3 % roz-tworu chlorku sodu przez 2-0 minut). Metoda ta ma również pewne ograniczenia – nie można jej stosować u wszystkich chorych, a zwłaszcza u tych z nadreaktywno- ścią oskrzeli (groźba wystąpienia skurczu oskrzeli). W szczególnych przypadkach można u […]

TŁUSZCZE

Tłuszcze stanowią drugie po węglowodanach źródło kalorii w diecie. Najczęstszymi postaciami tłuszczów spożywanymi w diecie są triglicerydy zbudowane z kwasów tłuszczowych zawierających od 4 do 24 atomów węgla w łańcuchu. Niektóre z tych kwasów nie są syntetyzowane przez organizm człowieka i muszą być dostarczone w diecie. Są to wielonienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas linolowy, który […]

Tomografia rezonansu magnetycznego

Tomografia rezonansu magnetycznego jest rzadko stosowana w schorzeniach zapalnych płuc. Wykorzystuje się ją w przypadku niejasnego obrazu TK, szczególnie przy podejrzeniu nacieku ściany klatki piersiowej lub kanału kręgowego. Coraz szerzej stosuje się ultrasonografię jako dobrą i szeroko dostępną metodę oceny zmian opłucnowych. USG, ze względu na właściwości fizyczne fal ultradźwiękowych, nie pozwala na obrazowanie upowietrznionej […]

Termin ograniczony

Termin ograniczony -2) w terminie ograniczonym – tj. wynikającym z postępującej choroby, np. niektóre wady rozwojowe wymagające korekcji, często wielokrotnych, o określonych czasowo okresach rozwoju, które mogą się pogłębiać bez leczenia operacyjnego -3) w trybie przyspieszonym – dotyczy szybko postępujących zmian chorobowych, w których niewykonanie zabiegu może pogarszać rokowanie ogólne, np. zmiany nowotworowe itp. -4) […]

Termin BOOP

Termin BOOP W latach pięćdziesiątych po raz pierwszy wprowadzono termin BOOP oraz opisano alergiczne zapalenia płuc po lekach przeciwgruźliczych. W latach sześćdziesiątych udowodniono, że jeden lek może wywołać nie tylko jedną reakcję na obszarze układu oddechowego, czego najlepszym przykładem jest „płuco nitro- furantoinowe”, schorzenie mogące przebiegać pod postacią nacieków z eozynofi- lią, podostrego lub przewlekłego […]

TECHNIKA PROWADZENIA PEŁNEGO ODŻYWIANIA POZAJELITOWEGO

TECHNIKA PROWADZENIA PEŁNEGO ODŻYWIANIA POZAJELITOWEGO Istnieją dwie drogi dostarczania roztworu odżywczego w pełnym odżywianiu pozajelitowym: do żył obwodowych i do żył centralnych, najczęściej do żyły głównej górnej. Każda z tych dróg ma swoiste zalety i wady. Zaletą metody obwodowej jest niewielkie zagrożenie posocznicą, wadą natomiast – możliwość podawania glukozy w stężeniu nie większym niż 12-13%, […]

Technika operacji

Technika operacji. Operacja przepukliny oponowo-mózgowej przedniej z dostępu zewnętrznego. Znieczulenie ogólne, śródtchawicze z użyciem środków zwiotczających. Cięcie skórne zależne od położenia guza, ze zwróceniem uwagi na konieczność zachowania materiału do zamknięcia rany operacyjnej. Guz oddziela się od skóry preparując jego szypułę. Niekiedy konieczne jest wypreparowanie i czasowe odchylenie kości nosowej. Szypułę zaciska się drenem Penrose’a […]

Stres i Święta Bożego Narodzenia

Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych czynników stresu są również doświadczenia uważane za pozytywne (np. urlop czy pogodzenie się ze współmałżonkiem). Pamiętajmy jednak, że skala ta dotyczy warunków amerykańskich. Przypuszczalnie stres związany np. z Bożym Narodzeniem miałby w naszym kraju więcej punktów. Poza tym jest to sprawa indywidualna i dla niektórych osób hierarchia czynników stresu […]

Stopień łagodny nie wymaga hospitalizacji

Stopień łagodny to te przypadki, które nie wymagają hospitalizacji i mogą być leczone doustnie. Odnosi się to zwykle do młodych, poza tym zdrowych osób, u których stwierdza się tylko zmiany obejmujące jeden płat lub segment bez wysięku opłucnowego. – COPD – niewydolność krążenia – niewydolność wątroby – niewydolność nerek – cukrzyca – nadużywanie alkoholu i […]

STAWIANIE CELÓW

Wielu lekarzy stykających się z ciężko chorymi zauważyło, że szybciej zdrowieją ci pacjenci, którzy mają jeszcze coś do zrobienia, coś do osiągnięcia, jakiś cel – powód do wyzdrowienia. Trzeba mieć dużo odwagi i siły, by móc prowadzić aktywne, pełne życie ze świadomością, że się jest chorym na raka. Staje się to łatwiejsze, gdy rozumiemy, jakie […]

Standaryzacja warunków badania płuc

W standaryzacji warunków badania odgrywają rolę takie czynniki, jak pora dnia, stan emocjonalny badanego, działanie stresu, leków, ubrania, kosmetyków. Określenie standardowych warunków wykonywania badań, obiektywizacji i in-terpretacji wyników było przedmiotem obrad międzynarodowej grupy ekspertów podczas corocznych spotkań Europejskiego Towarzystwa Termologicznego (Wiedeń, 1993). Ustalony consensus badań podlegał weryfikacji podczas kolejnych obrad w grupach europejskich i międzynarodowych. […]

Srebrzenie

W przypadku większości wymienionych wyżej grzybów patogennych roz-poznanie musi być wsparte wykonanymi barwieniami dodatkowymi. Najbardziej przydatne są: – srebrzenie wg Gomoriego, – PAS, ponieważ w klasycznych barwieniach stosowanych w diagnostyce cytologicznej i histopatologicznej grzyby barwią się bardzo dyskretnie lub w ogóle się nie ujaw-niają (6, 13, 14, 22). Niebagatelne znaczenie ma ich wnikliwe poszukiwanie w […]

Splątanie

Hipoksemia krwi tętniczej Leukocytoza lub leukopenia Limfopenia Hipoalbuminemia Podwyższony poziom mocznika Podwyższony poziom LDH Zmiany obejmujące kilka płatów w radiogramach Bakteriemia. Odmienny obraz kliniczny mają w grupie CAP aspiracyjne zapalenia płuc. Najczęściej występują one u mężczyzn w wieku 35-5-0 lat, nadużywających alko-holu lub leków, z zaawansowaną chorobą przyzębia. Ujawniają się z opóźnie-niem (po tygodniach) z […]

SKALA BÓLU

Czwarta metoda umożliwia złagodzenie bólu przez bezpośredni dostęp do jego psychobiologicznych źródeł. 1. Odpręż się całkowicie, tak jak w poprzednich ćwiczeniach. -2. Skup całą uwagę na bolącej części ciała. 3. Oceń intensywność bólu według skali od 1 do 100, przyjmując, że 1 odpowiada dotykowi, a 100 najsilniejszemu bólowi, jaki kiedykolwiek odczuwałeś. -4. Niech teraz ból […]

SEN

Wiele osób cierpi na zaburzenia snu. Szczególnie osoby chore mające niewiele ruchu, drzemiące w dzień, mogą przeżywać ciężkie chwile w nocy. W nocy jesteśmy sami z własnymi myślami, nasze problemy ulegają wyolbrzymieniu. Łatwo ulec negatywnym myślom, wpaść w przerażenie. Dlatego ważne jest, by unikać w nocy bezczynnego leżenia w łóżku. Jeżeli nie możesz zasnąć, zastanów […]

RUCH

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, że dla zachowania dobrego zdrowia trzeba regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne, które przywracają prawidłowe funkcjonowanie naszego ciała. Ruch jest szczególnie ważny w powracaniu do zdrowia. Silvertsen i Dahlstrom zanalizowali historie choroby 86 tys. zmarłych pacjentów i ustalili, że śmiertelność z powodu chorób nowotworowych była najwyższa wśród tych spośród […]

Dieta south beach

Osoby, które lubią warzywa oraz owoce i równocześnie fantazjują o prędkim efekcie powinny zdecydować się na dietę south beach. Jest to niskokaloryczna dieta, która pomaga w prędkim czasie zrzucić bezużyteczne kilogramy. Dieta south beach składa się z trzech etapów, z których każdy znamionuje się innym nastawieniem do odżywiania. Sporo kultowych gwiazd globalnego rozmiaru zdecydowało się […]

Ból zęba u dziecka – dentysta dziecięcy radzi

Ból zęba u dziecka – dentysta dziecięcy radzi Ból zęba powstaje wówczas, gdy ząb się psuje. Proces chorobowy niszczy zewnetrzną warstwę ochronną zęba i dociera aż do nerwów znajdujących się w jego wnętrzu. Powoduje to ból, zwłaszcza przy spożywaniu pokarmów zimnych, gorących lub słodkich. Jakie rozwiązania zaleca stomatologia dziecięca w Polsce? Zapoznaj się z zestawem […]

Czy warto leczyć zęby mleczne?

Czy warto leczyć zęby mleczne? Po co leczyć zęby mleczne jeśli wiadomo, że i tak wypadną, a na ich miejscu wyrasta ząb trzonowy? Ząbkowanie u dziecka zaczyna się w 6 miesiącu, i coraz częściej zdarza się, że pierwszy mleczak pojawia się dużo później. Ich stan będzie miał wpływ na stałe zęby dziecka w przyszłości. Jakie […]

Jak dbać o higienę zebów mlecznych?

Jak dbać o higienę zebów mlecznych? Jak powinno się dbać o higienę jamy ustnej dzieci z zębami mlecznymi? Blog ‘Stomatologia dziecięca’ prezentuje garść porad. Po wyrznięciu się pierwszych zębów mlecznych, należy je szczotkować raz dziennie pastą elmex® Dla Dzieci. Zęby mleczne kształtują jamę ustną dziecka od wieku 3 i pół do 8 lat. Pełnią one […]

Kamień nazębny

Kamień nazębny Niewłaściwa higiena jamy ustnej sprzyja rozwojowi kamienia nazębnego Są ludzie, którzy nie mają problemów z kamieniem nazębnym, ale u przeważającej części ten problem jednak występuje. Przez kamień nazębny rozumiemy zmineralizowaną warstwę płytki nazębnej, która może pojawić się zarówno na dziąsłach jak i pod nimi (w tym wypadku może je podrażniać). Odkładająca się płytka […]

Oczyszczanie jamy ustnej dziecka

Oczyszczanie jamy ustnej dziecka Prezentujemy garść porad dotyczących dbania o higienę jamy ustnej dzieci: · szczotkowanie zębów przynajmniej dwa razy dziennie, po śniadaniu i po kolacji, · szczoteczkę należy wymieniać na nową gdy występuje ugięcie włosia, · używać pasty z zawartością fluoru 0,1-0,15% (pasta dla dorosłych) w ilości „ziarna grochu”, tj. pasmo pasty długości 0,5 […]

Pedodoncja = stomatologia dziecięca

Pedodoncja = stomatologia dziecięca Pedodoncja ( Stomatologia dziecięca )– to specjalizacja stomatologiczna wyodrębniona z powodu odrębności budowy zębów i całego układu stomatognatycznego w okresie rozwojowym. Mówiąc o leczeniu stomatologicznym u dzieci musimy wspomnieć zarówno o samym leczeniu wykorzystującym standardowe narzędzie stomatologiczne jak również odpowiednim podejściu które nie rzadko wymaga iście psychologicznych sztuczek. Dziecko przez wielu […]

Proste zęby naszego dziecka

Proste zęby naszego dziecka Nasze zęby są naszą wizytówką. Ważne żeby były zdrowe, proste i białe. Rodzice już od najmłodszych lat powinni zadbać o zęby swojego dziecka. W przypadku gdy zęby naszego dziecka wymagają korekty już wieku 8-12 lat powinniśmy się z nim udać do ortodonty. W tym wieku leczenie będzie bardziej efektywne i pozwoli […]

Przedszkolna edukacja zapobiega częstym wizytom u dentysty

Przedszkolna edukacja zapobiega częstym wizytom u dentysty Jak wiadomo powszechnie lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta sama zasada przyświeca idei edukacji w zakresie codziennej pielęgnacji jamy ustnej u dzieci, nie tylko w domu ale i w przedszkolu czy szkole. Na polskim rynku dentystycznym istnieje wiele firm oferujących nie tylko klasyczne usługi z zakresu dentystyki, protetyki czy […]

Strach dziecka przed dentystą – porady

Strach i towarzyszący temu stres jest najczęstszym powodem zniechęcenia dzieci do wizyty w gabinecie stomatologicznym. Żeby temu zapobiec, specjaliści coraz częściej doradzają rodzicom podanie dziecku gazu rozweselającego podczas leczenia. Dorosły pacjent u dentysty to duży problem, mały pacjent to często gigantyczna katastrofa. Dentyści specjalizujący się w stomatologii dziecięcej mają jednak sposoby radzenia sobie ze stresem […]

Gabinet kosmetyczny Myślenice

Pedicure klasyczny/leczniczy Podstawowy zabieg z użyciem produktów Gehwol gwarancja lekkich i świeżych stóp. Zabieg zawiera odświeżającą kąpiel z dodatkiem zmiękczającej soli, usuniecie frezarką martwego naskórka ze stóp, usuniecie ewentualnych odcisków (zabieg wykonujemy z pełną precyzją w sposób przyjemny, zachowując przy tym higienę i skutecznośd), opracowanie skórek wokół paznokci, wymodelowanie paznokci, odżywczy olejek do paznokci i […]

Ujędrniamy ciało po zimie

Ujędrniamy ciało po zimie Często po zimie nasza skóra traci elastyczność, bywa także, że pojawia się cellulit. Warto już dziś podjąć odpowiednie działanie by do lata nasza skóra odzyskała świetna formę. Zacznijmy od serum na cellulit. W sklepach z kosmetykami czy aptekach znajdziemy wiele kosmetyków przeznaczonych do walki z cellulitem. Jednak ich mnogość może przeprawić […]

Gdy krem to za mało

Gdy krem to za mało Jeśli nieodpowiednio używamy kosmetyków przy cerze mieszanej np. gdy wybieramy te o działaniu antybiotykowym to może dojść do nadmiernego odwodnienia i przesuszenia skóry. Często jej stan jest pogarszany poprzez dodatkowe używanie korektorów i tuszy szczególnie grubych. Ta sama sytuacja odnosi się do cery naczyniowej. Gdy pielęgnacja jest prowadzona niewłaściwie to […]

Grzyby Candida

W leczeniu grzybicy spowodowanej prze właśnie te grzyby ogromne znaczenia ma dieta i włącznie do niej kwasów z rodziny omega-3, jedzenie czosnku i picie płynów z takich roślin jak aloes i noni. Ważne w tym okresie jest także to by nasz organizm był jak najlepiej oczyszczany z toksyn. Każdy z nas słyszał o kwasach omega, […]

Włókna nerwowe

Subtelne rozgałęzienia włókien nerwowych wegetatywnych docierają do wszystkich tkanek, do wszystkich zakamarków ciała. Rozszerzając lub zwężając naczynia krwionośne regulują one dopływ krwi do poszczególnych narządów, a włókna, zwane odżywczymi, podtrzymują przemianę materii i procesy życiowe komórek. Podobnie i hormony wraz z krwią docierają wszędzie, wywierając swe działanie na wszystkie tkanki. Ta ogromna” zależność procesów życiowych […]

Zdolność regeneracji

Zdolność regeneracji Duża zdolność regeneracji istotnie zapewnia niektórym nisko zorganizowanym ustrojom swego rodzaju „nieśmiertelność”. Na przykład stułbia, drobne i bardzo prymitywne zwierzątko morskie, nie wykazuje objawów starzenia się i nie ginie śmiercią fizjologiczną dlatego, że stale z jednego końca obumiera, a z drugiego rośnie. Co kilka tygodni ciało jej odnawia się zupełnie, a więc zupełnie […]

Przemysł farmaceutyczny kontra dziecko

Zastanawiałam się ostatnio, czy istnieje drugi taki kraj na świecie, w którym ludzie mają tak rozbieżne poglądy na temat zdrowia dzieci, form ich leczenia i ilości medykamentów, które tym dzieciom ( zdrowym czy chorym – to nie ma znaczenia ) należy podawać. Mam okazję znać z autopsji kilka przypadków, w których opiekunowie, bazując na skrajnie […]

Informacje o ciąży dla kobiet

Ze wszystkich serwisów o ciąży, wyróżnia się jedynie kilka. Wszystko dlatego, że informacje, które są na nich publikowane, rzadko kiedy pisane są przez osoby, które w sposób rzetelny podchodzą do tematu i zadały sobie przynajmniej odrobinę trudu, aby to wszystko dobrze zaplanować i przeprowadzić. Można jednak mieć nadzieję, że w najbliższym czasie wszystko będzie zmierzało […]

Gdy dzieci nie chcą w nocy spać.

Potrzeba snu Kiedy śpimy, odpoczywamy i pozyskujemy siły do działania. Lecz sen to także coś więcej. Kiedy śpimy, przerabiamy wszystkie zdarzenia z naszego codziennego życia. Sen jest także kluczowy w czasie ustalania długoterminowych wspomnień. Po nocy bez odpowiedniej dawki snu, człowiek czuje się otępiały i przybity. Ale po dobrze przespanej nocy, czuje się rześki i […]

Czym jest apteka internetowa?

Apteka internetowa to serwis umożliwiający składanie zamówień drogą internetową. Zakupy w sieci są coraz bardziej popularną odmianą handlu. Cechują się szeroką dostępnością dla dużej liczby zainteresowanych 24 godziny na dobę, szybką szansą porównania artykułów z wielu aptek jednocześnie, konkurencyjnie niskimi cenami produktów. Apteki internetowe bardzo często posiadają dla swoich nabywców wiele niespodzianek w postaci upustów, […]

Szybka pomoc dla karmiących mam

Najbardziej naturalnym i najzdrowszym sposobem karmienia dziecka jest karmienie piersią. Oprócz tego, że zbliża do siebie mamę i maluszka w wyjątkowy sposób, to zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe dziecka, pozytywnie wpływa na rozwój jego układu odpornościowego oraz dodatkowo daje poczucie bezpieczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca mamom by wyłącznie karmiły piersią przez pierwsze półrocze życia dziecka i […]

Neutrogena opinie

Kosmetyki Neutrogena – opinie Kosmetyki amerykańskiej firmy Neutrogena są reklamowane jako przeznaczone głównie do skóry suchej i wrażliwej – jak szczególnie popularna w Polsce linia norweska, przeznaczona do pielęgnacji zimowej i mająca w ofercie skoncentrowane kremy do rąk i balsamy do ciała. Marka Neutrogena opinie ma najczęściej pozytywne, a także grono szczególnie oddanych fanek w […]

Bezdechy nocne leczenie

Bezdechy nocne Bezdech nocny kojarzony jest zazwyczaj z głośnym i uciążliwym chrapaniem. Jednakże nieleczony bezdech senny może doprowadzić do nadciśnienia tętniczego czy udaru mózgu. W diagnostyce najważniejsze jest wykonanie badania snu. W leczeniu bezdechu nocnego wykorzystuje się specjalistyczny aparat, który wspomaga oddychanie podczas snu. Obturacyjny bezdech senny to zespół objawów charakteryzujących się epizodami zamknięcia lub […]

Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

Rehabilitacja kręgosłupa – metody Kiedy potrzebna jest nam rehabilitacja kręgosłupa Kraków ma bardzo wiele możliwości, dlatego pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć kiedy potrzebna jest nam rehabilitacja, powinna być konsultacja ze specjalistą – jakim może być lekarz medycyny lub fizjoterapeuta. Dobry lekarz czy fizjoterapeuta doradzi nam, od czego powinniśmy zacząć, i będzie w stanie wytłumaczyć nam, […]

Leczenie chrapania Warszawa

O chrapaniu Zastanawiasz się nad tym, co należy zrobić, żeby pozbyć się chrapania? Nie ma co ukrywać, że chrapanie to jest problem. Szczególnie należy przez to rozumieć osoby, z jakimi się mieszka. Niemniej nawet w przypadku samotnego mieszkania trzeba myśleć o zwalczaniu chrapania. W jaki sposób pozbyć się chrapania? Można odnieść wrażenie, że najzwyczajniej w […]

Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym

Przygotowanie do kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym Badanie kolonoskopowe jest jednym z nieprzyjemniejszych rodzajów diagnostyki. Jednak zważywszy na to, że dzięki niemu można wykryć raka jelita grubego i jeśli odpowiednio wcześnie zostaniemy zdiagnozowani, to dolegliwość jest do wyleczenie, gra jest warta świeczki. Zwłaszcza, że jest wybór: kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym lub badanie w formie ambulatoryjnej pod […]

Poradnia psychologiczna Kielce

Porady psychologiczne W dzisiejszym czasach gdzie życie nie zatrzymuje się ani na moment i nie mamy tak naprawdę czasu na zastanowienie się nad swoimi problemami nabierają one z czasem siły i często sami nie jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić. Poradnia psychologiczna Kielce to miejsce gdzie możemy porozmawiać ze specjalistami o swoich sprawach, problemach […]

Detoksykacja alkoholowa

Detoksykacja alkoholowa przy leczeniu alkoholizmu Detoksykacja alkoholowa to proces mający na celu usunięcie z organizmu, poddanego nadmiernej konsumpcji alkoholu lub uzależnieniu, toksyn pochodzenia alkoholowego, a także łagodzeniu symptomów związanych z odstawieniem alkoholu. Detoksykację stosuje się u osób przede wszystkim zmagającym się z uzależnieniem od alkoholu, kiedy pacjent jest w trakcie ciągu alkoholowego. Symptomy, jakie pojawiają […]

Fizjoterapia zwierząt

Zwierzę – najlepszy przyjaciel człowieka W dzisiejszych czasach ludzie poświęcają coraz więcej czasu swoim czworonogom. Dawniej nikogo nie dziwiło, że swojego psa trzeba było zaszczepić przeciw wściekliźnie, czy udać się z nim do weterynarza. Jednak dzisiaj ludzie coraz bardziej doceniają zwierzęta. Dlatego, gdy nasz pupil wpadnie pod samochód, nie usypiamy go, a staramy się go […]

Odchudzanie Katowice

Sposoby na oszukanie własnego organizmu podczas odchudzania Gdy zaczyna nam brakować garderoby, bo ta którą posiadamy stała się obcisła i niewygodna, to wówczas zaczynamy myśleć o odchudzaniu. Szukamy sposobu na to, by bezboleśnie schudnąć. Lecz całkiem bezboleśnie się nie da. Była wina, gdy podjadaliśmy bez opamiętania. To musi być i kara w postaci wyrzeczeń. Jeżeli […]

Kosmeceutyki

W trosce o zdrowie O skórę warto dbać, odpowiednio ją pielęgnować, by skutecznie hamować procesy starzenia. Niestety same kosmetyki dużo tutaj nie zdziałają. Warto sięgnąć po odpowiednio skomponowane kosmeceutyki. Preparaty te są przygotowane odpowiednio do danego problemu skórnego np. trądziku, rozstępów, zmarszczek czy łysienia. Ich działanie jest bardzo skuteczne i trwałe. Ten efekt jest wynikiem […]

Klinika dermatologii estetycznej

Klinika dermatologii estetycznej Nowoczesna klinika dermatologii estetycznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie dbających o siebie kobiet w różnym wieku. Młodsze klientki chodzą tam, aby zapobiec powstawaniu zmarszczek na twarzy, starsze natomiast, aby zlikwidować istniejące już zmarszczki. Klinika dermatologii estetycznej to świetny biznes, pozwalający na duży zarobek. W dzisiejszych czasach mnóstwo kobiet chce poprawiać swoją urodę […]

Rehabilitacja dzieci z autyzmem

Rehabilitacja dzieci z autyzmem Jak powinna wyglądać rehabilitacja dzieci z autyzmem? Takie maluchy wymagają szczególnej opieki, gdyż ich umysł znacznie różni się od naszego. Należy podchodzić do nich z właściwą delikatnością i wrażliwością. Rehabilitacja dzieci z autyzmem wymaga odpowiednich kwalifikacji. Osoba bez specjalistycznej wiedzy nie będzie wiedziała, jak postępować wobec chorego dziecka. Autyzm to choroba […]

Odchudzanie Gdynia

Odchudzanie – zalecenia Otyłość lub widoczna nadwaga jest zagrożeniem dla naszego zdrowia, ponieważ taki stan prowadzi do kilku niebezpiecznych chorób układu krążenia itd. W takim wypadku konieczne jest podjęcie stosownych kroków, by pozbyć się zbędnych kilogramów. Odchudzanie Gdynia może zagwarantować nam sukcesy na tym polu, pod warunkiem jednak, że będziemy realizować swój plan żywieniowy zgodnie […]

Leczenie kanałowe Warszawa

Leczenie kanałowe Leczenie kanałowe sprowadza się do usunięcia miazgi wprost z kanałów i ich późniejszej dezynfekcji. Następnie kanały wypełniane są szczelnie specjalnie przygotowanymi substancjami i tym samym korona zęba jest doskonale zabezpieczona. Taki proces jest wbrew pozorom niezwykle bolesny, dlatego stosowane jest znieczulenie miejscowe (o ile pacjent nie jest na nie uczulony). Przed leczeniem wykonywane […]

Dentysta dziecięcy Kraków

Zadbaj o zdrowe uzębienie twojego dziecka! Zdrowe zęby to prawdziwy skarb. Na pewno wie to każdy, kto zmaga się z jakimiś problemami z uzębieniem. Wizyty u dentysty od wielu lat otoczone są nutą horroru. Są ludzie, którzy z usług stomatologa nie korzystają ze strachu. A czy jest się czego bać? Najgorszy do zniesienia element leczenia […]

Bezpłatne badanie wzroku Kraków

Zbadaj swój wzrok za darmo Oczy są organem, a przede wszystkim receptorem zmysłu wzroku, który wymaga odpowiedniej higieny. Często o tym zapominamy i nie dbamy o oczy, a mogłoby to zapobiec wielu chorobom. Regularne badania wzroku są istotne dla naszego zdrowia, a im szybciej zostanie wykryte dla niego zagrożenie, tym łatwiej i szybciej można je […]

Usuwanie znamion Warszawa

Pozbądź się uciążliwych znamion! Masz dość swojego znamienia? Uważasz je za nieestetyczne lub po prostu nieładne? Masz szansę na pozbycie się go, korzystając z usług najbardziej kompetentnych pracowników w stolicy! Usuwanie znamion Warszawa to punkt, w którym zostanie opracowany dla Ciebie najbardziej odpowiedni sposób usunięcia niechcianego znamienia. Znamiona są bardzo indywidualnym, często intymnym elementem naszego […]

Oprogramowanie stomatologiczne

O oprogramowaniu stomatologicznym Zastanawiasz się nad tym, czy każde oprogramowanie stomatologiczne jest dla Ciebie gwarancją sukcesu? Prawda przedstawia się tak, że nie każde. W każdym razie można pokusić się o stwierdzenie, wedle którego nie każde oprogramowanie stomatologiczne to dobre oprogramowanie stomatologiczne. Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, musi pojawić się pytanie, w jaki sposób […]

Obsługa gabinetu dentystycznego

Pomoc dla dentysty Wiele zabiegów w gabinecie dentystycznym nie wymaga obecności dodatkowej osoby. Jeśli jednak pacjentów jest wielu, dla ich wygody może być potrzebna fachowa obsługa gabinetu dentystycznego w osobie asystenta bądź pielęgniarki. Ktoś taki może odpowiadać za kwestie administracyjne lub biurowe (na przykład zajmować się ewidencjonowaniem, rejestrowaniem, pilnowaniem terminów), dbać o porządek w gabinecie, […]

Nefrolog Kraków

Nefrologia Specjalista nefrolog skupia się na diagnostyce oraz leczeniu wszelkich dolegliwości towarzyszących chorobom układu moczowego i nerek. Zaliczane są wówczas zarówno wady wrodzone, jak i nabyte. Nefrolog w przeciwieństwie do urologa leczy jedynie w sposób nieinwazyjny. Terapia obejmuje swym zakresem leczenie farmakologiczne, zmiana diety, a w przypadku braku efektów dializoterapia w różnych odmianach (otrzewnowa, hemodializa, […]

Diabetolog Kraków

Czym jest cukrzyca? Cukrzyca jest dla wielu osób schorzeniem nieco tajemniczym – powszechnie wiadomo, że jest to choroba skorelowana bezpośrednio z podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Mało kto jednak wie, jakie są konsekwencje występowania podwyższonego poziomu glukozy w surowicy i do czego finalnie doprowadzić może cukrzyca. Czym jest dokładnie cukrzyca? Cukrzyca jest niczym innym, jak […]

Trizer – opinie i cena

Najlepszy spalacz tłuszczu Rynek suplementów diety jest bardzo różnorodny i oferuje nam wspomaganie w każdym segmencie. Co jeśli chcemy schudnąć i szukamy jakieś pomocy w naszym procederze? Możemy sięgnąć po spalacze tłuszczu, często oferują one również dodatkowe witaminy pomagające w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Trizer – opinie i cena, jest to jedna z opcji jaką możemy […]

Tabletki calominal

Walka z wagą Lato to ta pora roku, która dostarczyć może nam najwięcej kompleksów związanych ze stanem naszego ciała. Plaże, baseny i inne miejsca wymagające zrzucenia z siebie części ubrań często uświadamiają nam, że nieco się zapuściliśmy. Jeżeli Twój wskaźnik masy ciała (tzw. BMI) wskazuje na nadwagę lub otyłość problem ten przestaje dotyczyć tylko chęci […]

Hydrominum opinie

Suplementy w walce z nadwagą Utrata wagi z pewnością nie należy do łatwych zadań, bowiem wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, które wymagają od nas samodyscypliny i systematyczności. Jednak nie zawsze okazuje się to proste. Powszechnie wiadomo, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim odpowiednia dieta, w której należy zrezygnować z wszelkich słodkości i wysoko przetworzonej […]

Asumin opinie

Opinie o środkach na zmniejszenie apetytu Wiele z nas boryka się ze zbyt wysoką wagą, ciągle stosujemy diety, które przynoszą większe lub mniejsze efekty. Jemy zdrowo, gotujemy niskokaloryczne posiłki, aż nagle ktoś stawia przed nami talerz pysznego słodkiego ciasta i efekty naszych starań idą na marne. Z tym problemem pomagają uporać się takie środki jak […]

top