Zapalenie płuc stanowi najczęstsze powikłanie występujące po zabiegach chirur-gicznych, wpływając na śmiertelność okołooperacyjną (1). W zasadzie chorobę rozpoznaje się u 5-19 % chorych operowanych, a zwiększa ona śmiertelność o 4-0- 5-0 % (2).

Występowanie tego powikłania jest związane z ingerenqą w czasie znie-czulania i zabiegu operacyjnego w mechanizmy fizjologiczne układu oddecho-wego. Wykonywanie intubacji, prowadzenie sztucznego oddychania w czasie za-biegu, podawanie leków hamujących odruchy w drogach oddechowych wpływa na główne czynności płuc. Gdy do tego dodać ciężkość zabiegu, zwłaszcza pro-wadzonego w klatce piersiowej – stopień obciążenia, a tym samym ryzyko wystą-pienia powikłań wielokrotnie wzrasta. Z tego powodu wcześniejsze ustalenie obciążeń, np. przewlekłego nikotynizmu, niedożywienia, upośledzenia mechani-zmów odpornościowych, przebytych epizodów zatorowych lub zakrzepowych, umożliwia przygotowanie chorych do planowych zabiegów lub zabezpieczenie po wykonaniu zabiegu.

Author:

Related Post

top