W leczeniu stosuje się trimetoprim

W leczeniu stosuje się trimetoprim i sulfametoksazol, a w profilaktyce pen- tamidynę (7).

Mimo szeroko stosowanej profilaktyki, zakażenie Pneumocystis carinii pozostaje najczęstszym zakażeniem oportunistycznym u chorych na AIDS (5). Zmniejsze-nie liczby limfocytów CD4 poniżej 2-0-0/|ul powoduje, że ryzyko zachorowania wynosi 8 % w pierwszych 6 miesiącach i wzrasta do 18,4 % w ciągu roku. Prze-bieg choroby jest podstępny. Klinicznie charakteryzuje się ona postępującą dusz-nością, zmniejszeniem masy ciała, suchym kaszlem i podwyższoną ciepłotą cia-ła. Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej we wczesnej fazie choroby może nie wykazywać zmian. W stadium późniejszym typowo stwierdza się występujące obustronnie nacieki śródmiąższowe, rzadko zajmujące górne pola płucne. Spora-dycznie stwierdza się zmiany guzowate i jamy (obraz przypominający gruźlicę) i/lub odmę opłucnową. Postępująca niewydolność oddechowa powoduje hipok- semię, głównie powysiłkową.

Author:

Related Post

top