W standaryzacji warunków badania odgrywają rolę takie czynniki, jak pora dnia, stan emocjonalny badanego, działanie stresu, leków, ubrania, kosmetyków. Określenie standardowych warunków wykonywania badań, obiektywizacji i in-terpretacji wyników było przedmiotem obrad międzynarodowej grupy ekspertów podczas corocznych spotkań Europejskiego Towarzystwa Termologicznego (Wiedeń, 1993).

Ustalony consensus badań podlegał weryfikacji podczas kolejnych obrad w grupach europejskich i międzynarodowych. Prawidłowe wykonanie i interpre-tacja badań termograficznych wymaga spełnienia następujących warunków:

– odpowiednio przygotowane pomieszczenie do badań,

– odpowiednie przygotowanie pacjenta do badań,

– standaryzowany i kalibrowany sprzęt badawczy,

– standaryzowany protokół przeprowadzenia badania,

– właściwy zapis i archiwizacja danych badania,

– obiektywizacja oceny obrazu termograficznego.

Ze względu na znany wpływ temperatury

Ze względu na znany wpływ temperatury otoczenia na temperaturę po-wierzchni skóry człowieka, zarówno temperatura, jak i wilgotność w pomiesz-czeniu powinny być ściśle kontrolowane i podawane w raporcie z pomiaru ter-mograficznego. Wybrana temperatura powinna być właściwa dla badanego pro-cesu patologicznego i obszaru ciała oraz powinna uwzględniać długotrwałość procesu pomiarowego.

Temperatura powinna być utrzymana z dokładnością +/- 1,-0°C w prze-dziale wilgotności względnej 5-0-7-0 %. Należy zwrócić uwagę, aby układy wen-tylacji i klimatyzacji nie powodowały niekontrolowanego ochłodzenia ciała pa-cjenta w wyniku ruchów powietrza lub przeciągów.

Author:

Related Post

top